Władze Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o.

Zgromadzenie Wspólników:

Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należą sprawy wymienione w Kodeksie Spółek Handlowych.

Rada Nadzorcza:

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:

Zarząd:

Zarząd jest organem wykonawczym, prowadzącym wszystkie sprawy Spółki za wyjątkiem spraw, które Kodeks Spółek Handlowych lub umowa Spółki nie zastrzegła do kompetencji innych organów.

Do obowiązków Zarządu należy wykonywanie zadań wynikających z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, w szczególności opracowanie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. Prezes Zarządu upoważniony jest do składania oświadczeń woli i podpisywania zobowiązań w imieniu Spółki, w zakresie spraw pracowniczych oraz spraw majątkowych.

Podpisał: Daria Łukaszewska
Dokument z dnia: 12.10.2009
Dokument oglądany razy: 8 238
Opublikował: Waldemar Krankiewicz
Publikacja dnia: 13.03.2020
 
wydruk z dnia: 25.09.2022 // bip.pwik-oborniki.pl

Warning: mysqli_close() expects exactly 1 parameter, 0 given in /druk.php on line 402