Władze Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o.

Zgromadzenie Wspólników:

 • Urząd Gminy Oborniki, w imieniu którego działa Burmistrz miasta Oborniki.

Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należą sprawy wymienione w Kodeksie Spółek Handlowych.

Rada Nadzorcza:

 • Piotr Gruszczyński - Przewodniczący,
 • Jarosław Brożek - Zastępca Przewodniczącego,
 • Arletta Gaertner - Członek RN,
 • Ryszard Stelmaszczyk - Członek RN,
 • Marek Tecław - Członek RN.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:

 • Badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat.
 • Badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia strat.
 • Składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wyniku czynności, o których mowa powyżej.
 • Zawieszenie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu.
 • Delegowanie członka lub członków Rady do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki, w razie zawieszenia lub odwołania członków, czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać.
 • Zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki.
 • Ustalanie zasad wynagradzania dla członków Zarządu.
 • Opiniowanie projektu planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz projektu wniosków taryfowych.

Zarząd:

 • Tomasz Augustyn - Prezes Zarządu

Zarząd jest organem wykonawczym, prowadzącym wszystkie sprawy Spółki za wyjątkiem spraw, które Kodeks Spółek Handlowych lub umowa Spółki nie zastrzegła do kompetencji innych organów.

Do obowiązków Zarządu należy wykonywanie zadań wynikających z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, w szczególności opracowanie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. Prezes Zarządu upoważniony jest do składania oświadczeń woli i podpisywania zobowiązań w imieniu Spółki, w zakresie spraw pracowniczych oraz spraw majątkowych.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Daria Łukaszewska
Dokument z dnia: 12.10.2009
Dokument oglądany razy: 8 395
Opublikował: Waldemar Krankiewicz
Publikacja dnia: 13.03.2020
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj